Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Tuesday, 3 November 2020, 9:43 AM
   

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


  Read the rest of this topic
  (51 words)
  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น.
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 1 October 2020, 9:14 AM
   

  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC)
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 30 July 2020, 9:16 AM
   

  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC) 

   ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

  Read the rest of this topic
  (48 words)