Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   

  การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ณ ห...

  Read the rest of this topic
  (75 words)
  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 1(1)/2563
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 9 January 2020, 2:45 PM
   

  ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

  รายวิชา 1500121  ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด  4(4-0-8)  ครั้งที่ 1(1)/2563

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563 เวลา 15.15 – 16.30 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) ครั้งที่ 1(1)/2563
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 9 January 2020, 12:19 PM
   

  ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

  รายวิชา 1500120  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน  4(4-0-8)  ครั้งที่ 1(1)/2563

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย