ข่าวและประกาศ

Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนด...

Read the rest of this topic
(56 words)
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่1)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนด...

Read the rest of this topic
(56 words)
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ "
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบรรยาย "การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student ...

Read the rest of this topic
(78 words)