ข่าวและประกาศ

Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่
by พิทักษ์ จันทร์เจริญ - Wednesday, 21 December 2016, 6:40 PM
 

เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรสายวิชาการ วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์

Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
 

หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒

Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒