ข่าวและประกาศ

Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ "
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบรรยาย "การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student ...

Read the rest of this topic
(78 words)
Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่
by พิทักษ์ จันทร์เจริญ - Wednesday, 21 December 2016, 6:40 PM
 

เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรสายวิชาการ วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์

Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
 

หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒