Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา
   

  กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา

  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   

  การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

  ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  Read the rest of this topic
  (44 words)
  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   

  การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ณ ห...

  Read the rest of this topic
  (75 words)