Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  (5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
   

  เอกสารประกอบ 5  การพัฒนาอาจารย์

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  (4) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
   

  การประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2  

  โดยวิทยากร คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.

  เอกสารชุดที่ 4  :  การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาควา...

  Read the rest of this topic
  (76 words)
  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  (3) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
   

  การประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2  

  โดยวิทยากร คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.

  เอกสารชุดที่ 3  :  การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาควา...

  Read the rest of this topic
  (77 words)