Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ
  การเชื่อมโยงการทำงานเชิงรุกของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  by พิทักษ์ จันทร์เจริญ - Friday, 5 January 2018, 9:06 AM
   


  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2)
   

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนด...

  Read the rest of this topic
  (56 words)
  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่1)
   

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนด...

  Read the rest of this topic
  (56 words)