Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมลำพอง 2 

  กรุณาเข้าไปศึกษาเกณฑ์/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ปฏิทินวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ตาม link ด้านล่างนี้  

  http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=320 

  และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

  Read the rest of this topic
  (55 words)
  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  (5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
   

  เอกสารประกอบ 5  การพัฒนาอาจารย์

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  (4) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
   

  การประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2  

  โดยวิทยากร คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.

  เอกสารชุดที่ 4  :  การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาควา...

  Read the rest of this topic
  (76 words)