Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562
   

  การประชุมอาจารย์ผู้สอน

  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

  รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน  4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562
   

  การประชุมอาจารย์ผู้สอน

  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

  รายวิชา 2500117  พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี  4(2-4-6)

  ครั้งที่ 4/2562

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 10.30 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

   


  Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
  การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562
  by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 7 August 2019, 9:03 PM
   

  การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

  รายวิชา 150012ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด  4(4-0-8) 

  ครั้งที่ 4/2562

  วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 10.45 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


  Read the rest of this topic
  (52 words)