Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เอกสารประกอบการบรรยาย TCAS 63 ในกิจกรรม Suan Dusit Open House
   

  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2
  บรรยาย TCAS 63 เวลา 09.30 - 11.30 น. โดย ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ชวนคิด Reflective Learning”
   

  ในวันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2562  เวลา 08.30  – 12.00 น.
   ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ Growing up together รุ่นที่ 1
   
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ "Growing up together" รุ่นที่ 1  
  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 
  ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส
  1. กำหนดการ
  2. รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
  3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ (แบ่งกลุ่มปฏิบัต...
  Read the rest of this topic
  (65 words)