3572415-การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน
นิพนธ์ ระวียันสรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์นียกานต์ ลิ่มอรุณ

3572415-การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและชนิดของอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน โดยศึกษาวิธีผสมเครื่องดื่ม การหมนุเวียนอาหาร และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเน้นความรู้ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร
Study basic features and types of in-flight food and beverage. This course will concentrate on mixing beverage, food rotation and menu glossary focusing on knowledge of food and beverage to fulfill passenger needs and gain satisfaction