1012204 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู (Morals and Ethics of Teaching Profession) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ศึกษาหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด (Study good governance, honesty and integrity; moral and teachers’ professional ethics as well as those indicated by the Teachers’ Council of Thailand.)