การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ การสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย การอ่านเพื่อความเข้าใจข้อความหรือบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางด้านการศึกษาปฐมวัย การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในระดับคำ วลี และประโยค การลงเสียงเน้นหนักในคำ การออกเสียงสูงต่ำในประโยค การเขียนประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

To develop listening, speaking, reading and writing skills in English, conversation about various situation in daily life, reading for comprehension in passage or short article related to early childhood education, vocabularies and technical terms in early childhood education, correct English pronunciation of words, phrases and sentences, stress and intonation in English, writing many forms of English sentences in correct grammatical structures, information retrieval from various resources, using technology media as a tool for practicing listening speaking reading and writing skills in English