ข่าวและประกาศ

(1) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(1) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
 

การประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2  

โดยวิทยากร คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.

เอกสารชุดที่ 1  :  องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน