ข่าวและประกาศ

(5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ"
 

เอกสารประกอบ 5  การพัฒนาอาจารย์