ข่าวและประกาศ

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผา่นเกม : Game-based Learning

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผา่นเกม : Game-based Learning
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม" (Game-based Learning) ได้จัดอบรมฯ ไปเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 

ทางวิทยากร ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด ได้ให้นำเอกสาร power point มาเแผยแพร่ให้กับอาจารย์ ตามไฟล์แนบ