ข่าวและประกาศ

การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ในประเทศไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้วข้อ "กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน SDUPSF โดย รองอธิการบดีฝ่่ายวิชาการ

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ในประเทศไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้วข้อ "กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน SDUPSF โดย รองอธิการบดีฝ่่ายวิชาการ
 

เอกสารการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่