ข่าวและประกาศ

อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)"

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)"
 

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

สามารถดาวน์โหลดเอกสารอบรมได้ที่นี่