ข่าวและประกาศ

โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 

ในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศาลาชื่นอารณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

1. หัวข้อ "สื่อและเทคโลโนยีที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร" : http://ipad.dusit.ac.th/?p=1004


***สามารถดาวน์โหลดเอกสารอบรมได้ที่นี่***

 
PDF document 03 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562.PDF
PDF document 04 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.PDF
PDF document 05 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.PDF
PDF document 06 แผนภาพมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561.pdf
PDF document 06(update) แผนภาพมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุง 20 ธ.ค.2561.pdf
PDF document 07 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.pdf
PDF document 08 หลักสูตรและอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา.pdf
PDF document 09 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร.pdf
PDF document 10 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) โดย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และอ.พัชรพร ศุภกิจ
PDF document 11 PPTสื่อและเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดย ดร.เอื้ออารี จันทร
PDF document 12 แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
PDF document 13 PPTแนวคิดการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) โดย ดร.พรชุลี ลังกา และดร.เอื้ออารี จันทร
PDF document 14 แนวคิดการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ศษ.บ.(การประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และอ.พัชรพร ศุภกิจ
PDF document 16 PPTการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหอพัก การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นครู โดย ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล, ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ, ดร.พรชุลี ลังกา
PDF document 17 PPTการพัฒนานักศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้้้งระบบ โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
PDF document 18 ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
PDF document 19. แนวคิดในการพัฒนากลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับและการจัดทำมคอ.3 โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์.pdf
PDF document 20. Classroom Assessment โดย ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์.pdf