ข่าวและประกาศ

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562”

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562”
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 27 June 2019, 11:13 PM
 

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559  

ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม ชั้น 5   อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 08.30 – 12.00 น. 

รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12)