ข่าวและประกาศ

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(4-4-6)

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(4-4-6)
 

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม ชั้น 5   อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม  2562   เวลา 08.30 – 12.00 น.   รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(4-4-6)