ข่าวและประกาศ

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559

ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต