ข่าวและประกาศ

กำหนดการ โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
กำหนดการ โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 11 July 2019, 7:58 AM
 

กำหนดการ

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

ประจำปีการศึกษา 2562”

รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต