ข่าวและประกาศ

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนฯ รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) วันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนฯ รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) วันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
 

โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

ประจำปีการศึกษา 2562”

รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต