ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 4/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Tuesday, 30 July 2019, 11:02 PM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559   

รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  6(6-0-12)  ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 08.45 - 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย