ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 1 August 2019, 11:19 AM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559   

รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล  3(2-2-5)  ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 10.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย