ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 1 August 2019, 2:50 AM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559  รายวิชา 1500201  ความเป็นสวนดุสิต  4(2-4-6)   ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย