ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Friday, 2 August 2019, 10:40 AM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559   

รายวิชา 14000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  4(2-4-6) 

ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 08.45 - 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย