ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 7 August 2019, 8:58 PM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 1500120  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน  4(4-0-8) 

ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย