ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 7 August 2019, 9:03 PM
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 150012ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด  4(4-0-8) 

ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 10.45 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย