ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 2500117  พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี  4(2-4-6)

ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.45 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย