ข่าวและประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562
 

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน  4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย