ข่าวและประกาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ Growing up together รุ่นที่ 1

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ Growing up together รุ่นที่ 1
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ "Growing up together" รุ่นที่ 1  
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส
1. กำหนดการ
2. รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ (แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ)
4. เอกสาร/ใบงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ