ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ชวนคิด Reflective Learning”

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ชวนคิด Reflective Learning”
 

ในวันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2562  เวลา 08.30  – 12.00 น.
 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต