ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย TCAS 63 ในกิจกรรม Suan Dusit Open House

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย TCAS 63 ในกิจกรรม Suan Dusit Open House
 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2
บรรยาย TCAS 63 เวลา 09.30 - 11.30 น. โดย ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย