ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 5/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 5/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 19 December 2019, 9:11 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 15.15 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย