ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 1(1)/2563

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 1(1)/2563
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 8 January 2020, 5:48 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายวิชา 4000113  ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล  3(2-2-5)  ครั้งที่ 1(1)/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย