ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Tuesday, 7 January 2020, 3:14 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน  4(2-4-6)  ครั้งที่ 1(1)/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม  2563 เวลา 15.15 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย