ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 8 January 2020, 11:45 AM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายวิชา 1500201  ความเป็นสวนดุสิต  4(2-4-6)  ครั้งที่ 1(1)/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม  2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย