ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 1(1)/2563

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 1(1)/2563
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 8 January 2020, 9:52 AM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายวิชา 1500119  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  6(6-0-12)  ครั้งที่ 1(1)/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม  2563 เวลา 15.15 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย