ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 8 January 2020, 6:02 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายวิชา 4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  4(2-4-6)  ครั้งที่ 1(1)/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563 เวลา 10.45 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย