ข่าวและประกาศ

การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 

การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต