ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 

    เอกสารประกอบการบรรยาย  โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดย ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต