ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุดที่ 2) โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดย ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต