ข่าวและประกาศ

หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
 

หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒