ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ "

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ "
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์" วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบรรยาย "การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) และใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (Activity-based Learning)  โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์