ข่าวและประกาศ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Tuesday, 3 November 2020, 9:43 AM
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต