ข่าวและประกาศ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 17 ธันวาคม 2563

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 1 การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 17 ธันวาคม 2563
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  

ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 กิจกรรม โดยใน
กิจกรรมที่ 1  คือ "การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) ที่มีความเชื่อมโยงกับการบูรณาการศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะ/โรงเรียน และหน่วยงานภายในที่พัฒนามาจากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย" 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอกสารประกอบการประชุม
1. กำหนดการประชุมฯ
2. รายละเอียดโครงการฯ
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
4. แนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567
โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
    4.1 powerpoint ประกอบการบรรยาย
    4.2 รายละเอียดของแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร
    4.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
    4.4 สมรรถนะบุคลากรในอนาคต สำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
    4.5 พรบ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
    4.6 ทิศทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2563-2567
    4.7 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
    4.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
    4.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
5. QR Code แบบประเมินการจัดประชุมฯ (รูปแบบ google form)