ข่าวและประกาศ

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ZOOM Meeting

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ZOOM Meeting
 

ส่วนงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดยในกิจกรรมที่ 1 การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

และในกิจกรรมที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย"  ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ทาง Application ZOOM Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บรรยายและปฏิบัติการฯ

เอกสารประกอบการประชุม
1. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
    2.1 รายชื่อ รุ่นที่ 1
    2.2 รายชื่อ รุ่นที่ 2
    2.3 รายชื่อผู้บริหารและอาจารย์ (ร่วมสังเกตการณ์)
3. เอกสารประกอบการอบรมฯ (ฉบับล่าสุดเพิ่มเติมสไลด์หัวข้อแบ่งงานกลุ่ม)
4. แบบประเมินการอบรม