ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2)

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2)
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต