ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byGroupRepliesLast post
Pinnedวิธีการใช้งานระบบ WBSC-LMS สำหรับอาจารย์ Picture of ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 12 Jan 2021, 12:34 PM
Pinnedวิธีการใช้งานระบบ WBSC-LMS สำหรับนักศึกษา Picture of ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 12 Jan 2021, 12:34 PM
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ZOOM Meeting Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 23 Dec 2020, 8:53 AM
กิจกรรมที่ 1 การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education วันที่ 17 ธันวาคม 2563 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 17 Dec 2020, 9:05 AM
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 3 Nov 2020, 9:43 AM
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น. Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 1 Oct 2020, 9:14 AM
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC) Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 30 Jul 2020, 9:16 AM
กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 17 Mar 2020, 9:37 AM
การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 25 Feb 2020, 9:24 AM
การอบรม Outcome Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง การสร้างหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 10 Jan 2020, 1:07 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 9 Jan 2020, 2:45 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 9 Jan 2020, 12:19 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 8 Jan 2020, 6:02 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 8 Jan 2020, 5:48 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 8 Jan 2020, 11:45 AM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 8 Jan 2020, 9:52 AM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 7 Jan 2020, 3:14 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) ครั้งที่ 1(1)/2563 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 7 Jan 2020, 7:33 AM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 19 Dec 2019, 9:27 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 19 Dec 2019, 9:11 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 19 Dec 2019, 8:51 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 18 Dec 2019, 11:49 AM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 17 Dec 2019, 2:14 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ครั้งที่ 5/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 17 Dec 2019, 1:35 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Mon, 16 Dec 2019, 2:01 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Mon, 16 Dec 2019, 1:46 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย TCAS 63 ในกิจกรรม Suan Dusit Open House Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 10 Oct 2019, 3:41 PM
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ชวนคิด Reflective Learning” Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 3 Oct 2019, 1:00 PM
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ Growing up together รุ่นที่ 1 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 10 Sep 2019, 12:20 PM
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Fri, 9 Aug 2019, 8:24 AM
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Fri, 9 Aug 2019, 8:21 AM
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 7 Aug 2019, 9:03 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 7 Aug 2019, 8:58 PM
ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Fri, 2 Aug 2019, 10:40 AM
การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 1 Aug 2019, 11:19 AM
การประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6) ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 1 Aug 2019, 2:50 AM
การประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) ครั้งที่ 4/2562 Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 30 Jul 2019, 11:02 PM
กำหนดการ โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 11 Jul 2019, 7:58 AM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนฯ รายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) วันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Fri, 5 Jul 2019, 1:44 PM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนฯ รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) วันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Fri, 5 Jul 2019, 11:15 AM
กำหนดการ โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8) Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Wed, 3 Jul 2019, 10:52 AM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Tue, 2 Jul 2019, 8:19 AM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Mon, 1 Jul 2019, 5:32 PM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(4-4-6) Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Mon, 1 Jul 2019, 6:53 AM
โครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรีรวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 0 รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
Thu, 27 Jun 2019, 11:13 PM
การอบรมหัวข้อ "การสร้างเกมด้วย MS-PowerPoint" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 25 Jun 2019, 8:23 AM
กำหนดการอบรม "สอนอย่างไรให้ Wow!!" และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 21 Jun 2019, 3:55 PM
กำหนดการและเอกสารประกอบการอบรม Lecturer as Coach Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 5 Jun 2019, 10:11 AM
โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Mon, 1 Apr 2019, 3:40 PM
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 5 Mar 2019, 1:17 PM
เอกสารประกอบการอบรม Game Based Learning: Latest trend Education 2019 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 28 Feb 2019, 2:14 PM
อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Mon, 4 Feb 2019, 3:49 PM
การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ในประเทศไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และห้วข้อ "กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน SDUPSF โดย รองอธิการบดีฝ่่ายวิชาการ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 13 Dec 2018, 7:56 AM
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 3 Aug 2018, 10:50 AM
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผา่นเกม : Game-based Learning Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 25 Jul 2018, 10:04 AM
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 4 Jul 2018, 10:55 AM
(5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 22 Jun 2018, 9:04 AM
(4) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:44 PM
(3) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:43 PM
(2) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:42 PM
(1) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:42 PM
การเชื่อมโยงการทำงานเชิงรุกของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญพิทักษ์ จันทร์เจริญ 0 พิทักษ์ จันทร์เจริญ
Fri, 5 Jan 2018, 9:06 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2) Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 30 May 2017, 5:22 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่1) Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 30 May 2017, 5:21 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ " Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 25 Jan 2017, 9:14 AM
ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญพิทักษ์ จันทร์เจริญ 0 พิทักษ์ จันทร์เจริญ
Wed, 21 Dec 2016, 6:40 PM
หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 12:55 PM
แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 9:52 AM
Template มคอ.2 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 8:56 AM
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Tue, 29 Nov 2016, 4:28 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Fri, 11 Nov 2016, 10:40 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Fri, 11 Nov 2016, 10:39 AM
แนวทางบริหารวิชาการ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Mon, 12 Sep 2016, 12:06 PM
คู่มือการใช้ e-Portfolio ในระบบ WBSC บน iPad Testชัชวาลย์ ลาภเกิน 0 ชัชวาลย์ ลาภเกิน
Fri, 29 Apr 2016, 4:23 PM
e-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปิดดูได้จาก หลายอุปกรณ์ เช่น IOS Android Testชัชวาลย์ ลาภเกิน 0 ชัชวาลย์ ลาภเกิน
Fri, 27 Nov 2015, 2:51 PM