ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่เน้นความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 3 Aug 2018, 10:50 AM
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผา่นเกม : Game-based Learning Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 25 Jul 2018, 10:04 AM
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 4 Jul 2018, 10:55 AM
(5) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Fri, 22 Jun 2018, 9:04 AM
(4) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:44 PM
(3) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:43 PM
(2) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:42 PM
(1) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ" Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Thu, 21 Jun 2018, 6:42 PM
การเชื่อมโยงการทำงานเชิงรุกของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ พิทักษ์ จันทร์เจริญ 0 พิทักษ์ จันทร์เจริญ
Fri, 5 Jan 2018, 9:06 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่ 2) Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 30 May 2017, 5:22 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (ชุดที่1) Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Tue, 30 May 2017, 5:21 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ " Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Wed, 25 Jan 2017, 9:14 AM
ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ พิทักษ์ จันทร์เจริญ 0 พิทักษ์ จันทร์เจริญ
Wed, 21 Dec 2016, 6:40 PM
หน้าที่ของประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 12:55 PM
แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 9:52 AM
Template มคอ.2 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Wed, 30 Nov 2016, 8:56 AM
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Tue, 29 Nov 2016, 4:28 PM
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2 Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Fri, 11 Nov 2016, 10:40 AM
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Fri, 11 Nov 2016, 10:39 AM
แนวทางบริหารวิชาการ Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 เต็มใจ มนต์ไธสงค์
Mon, 12 Sep 2016, 12:06 PM
คู่มือการใช้ e-Portfolio ในระบบ WBSC บน iPad Test ชัชวาลย์ ลาภเกิน 0 ชัชวาลย์ ลาภเกิน
Fri, 29 Apr 2016, 4:23 PM
e-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปิดดูได้จาก หลายอุปกรณ์ เช่น IOS Android Test ชัชวาลย์ ลาภเกิน 0 ชัชวาลย์ ลาภเกิน
Fri, 27 Nov 2015, 2:51 PM