อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (13082562)